Тези Общи условия („Споразумението“) са споразумение между Старфликс София ООД, БУЛСТАТ: 205116053, („Getspace“ или „нас“ или „наш“) и вас („Потребител“ или „Вие“ или „Вашият“). Това Споразумение определя общите условия за използване от ваша страна на продуктите и услугите, предоставени от Getspace и от уебсайта Getspace.us (наричани заедно „Услугите“). Използвайки Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с това Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да използвате или да осъществявате достъп до Услугите.

1.1 Допълнителни политики и споразумения

1.1.1. Използването на Услугите също се регулира от следните политики, които са включени чрез препратка. Използвайки Услугите, вие също се съгласявате с условията на следните политики.

Политика за поверителност

Политика за приемлива употреба

1.1.2 Допълнителни условия могат също да се прилагат за определени Услуги и са включени чрез препратка тук, когато е приложимо. Например, ако регистрирате име на домейн при нас, тогава Споразумението за регистрация на домейн ще се прилага и за вас и ще бъде включено тук.

1.2 Допустимост на акаунта

1.2.1 Като се регистрирате за или използвате Услугите, вие декларирате и гарантирате, че:

1.2.1.1 Вие сте на осемнадесет (18) години или повече. Услугите са предназначени единствено за Потребители на възраст над осемнадесет (18) години. Всяка регистрация, използване или достъп до Услугите от лице под осемнадесет (18) е неразрешено и е нарушение на това Споразумение.

1.2.1.2 Ако използвате Услугите от името на друга страна, вие се съгласявате, че сте упълномощени да обвързвате тази друга страна към това Споразумение и да действате от името на тази друга страна по отношение на всички действия, които предприемате във връзка с Услугите.

1.2.2 Ваша отговорност е да предоставите точна, актуална и пълна информация във регистрационните форми, включително имейл адрес, който е различен от домейна, под който се регистрирате. Ако някога възникне проблем със злоупотреба или трябва да се свържем с вас, ще използваме основния имейл адрес, който имаме във файл. Ваша отговорност е да гарантирате, че информацията за връзка с вашия акаунт, включително всички акаунти в домейна, е точна, точна и пълна по всяко време. Getspace не носи отговорност за каквито и да било пропуски в Услугите, включително, без ограничение, всички изтекли регистрации на домейни поради остаряла информация за контакт, свързана с домейна. Ако трябва да потвърдите или промените информацията си за контакт, можете да използвате клиентската зона на Getspace, за да актуализирате информацията си за контакт. Предоставянето на фалшива информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на вашия акаунт. При покупки на специален сървър или някои други случаи може да се наложи да предоставите издадена от правителството идентификация и евентуално сканиране на кредитната карта, използвана за целите на проверката. Непредоставянето на исканата информация може да доведе до отказ на поръчката ви.

1.2.3 Вие се съгласявате да носите пълна отговорност за цялото използване на вашия акаунт и за всички действия, които се извършват чрез вашия акаунт. Ваша отговорност е да запазите поверителността на вашата парола и друга информация, свързана със сигурността на вашия акаунт.

1.2.4 Услугата и всички данни, които предоставяте на Getspace, се хостват в Европейския съюз, освен ако не е предвидено друго. Ако имате достъп до Услугата извън Европейския съюз, вие доброволно прехвърляте информация (потенциално включително информация, идентифицираща личността) и съдържание към Европейския съюз и се съгласявате, че нашето събиране, използване, съхранение и споделяне на вашата информация и съдържание е предмет на законите на Европейския съюз, а не непременно на юрисдикцията, в която се намирате.

1.3 Трансфери

Нашият екип за трансфери ще положи всички усилия, за да ви помогне да преместите уебсайта си при нас. Трансферите се предоставят като услуга за учтивост. Ние не даваме никакви гаранции относно наличността, възможността или времето, необходимо за извършване на прехвърляне на сметка. Всяка хостинг компания е конфигурирана по различен начин и някои хостинг платформи запазват данни в несъвместим или собствен формат, което може да направи изключително трудно, ако не и невъзможно, мигрирането на някои или всички данни за акаунта. В някои случаи може да не сме в състояние да ви помогнем при прехвърляне на данни от стар хост. Безплатната услуга за трансфер е достъпна за тридесет (30) дни от датата на регистрация. Трансферите извън периода от тридесет (30) дни ще се таксуват; моля, свържете се с екипа за поддръжка, за да получите ценова оферта. В никакъв случай Getspace не носи отговорност за загубени или липсващи данни или файлове в резултат на прехвърляне към или от Getspace. Вие сте изцяло отговорни за архивирането на вашите данни при всякакви обстоятелства.

1.4 Getspace съдържание

С изключение на потребителското съдържание (както е дефинирано по-долу), цялото съдържание, достъпно чрез Услугите, включително дизайни, текст, графики, изображения, видео, информация, софтуер, аудио и други файлове, и техният избор и подреждане, както и целия софтуер, използван за предоставяне на Услугите (наричани заедно „Съдържание на Getspace“) са собственост на Getspace или на лицензодателите на Getspace. Съдържанието на Getspace не може да бъде модифицирано, копирано, разпространявано, рамкирано, възпроизвеждано, препубликувано, изтегляно, изтриване, показвано, публикувано, предавано, продавано или експлоатирано за каквато и да е цел под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, изцяло или частично, освен като изрично разрешени в това Споразумение. Нямате право, пряко или косвено, да проектирате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да се опитвате да извлечете изходен код или други търговски тайни от каквото и да било съдържание на Getspace. Всяко използване на Съдържание на Getspace, различно от изрично разрешеното тук, е забранено и автоматично ще прекрати правата ви за използване на Услугите и всяко съдържание на Getspace. Всички права за използване на Съдържание на Getspace, които не са изрично предоставени в това Споразумение, са запазени от Getspace и лицензодателите на Getspace.

1.5 Потребителско съдържание

1.5.1 Може да сте в състояние да качвате, съхранявате, публикувате, показвате и разпространявате информация, текст, снимки, видеоклипове и друго съдържание във или чрез Услугите (наричани заедно „Потребителско съдържание“). Потребителското съдържание включва всяко съдържание, публикувано от вас или от потребители на някой от вашите уебсайтове, хоствани чрез Услугите („Потребителски уебсайтове“). Вие носите единствено отговорност за всяко и цялото потребителско съдържание и всякакви транзакции или други дейности, извършвани на или чрез потребителски уебсайтове. Публикувайки или разпространявайки Потребителско съдържание във или чрез Услугите, вие заявявате и гарантирате на Getspace, че (i) имате всички необходими права да публикувате или разпространявате такова Потребителско съдържание и (ii) вашето публикуване или разпространение на такова Потребителско съдържание не нарушават или нарушават правата на трета страна.

1.5.2 Единствено за целите на предоставяне на Услугите, с настоящото вие предоставяте на Getspace неизключително, без лицензионни възнаграждения, световно право и лиценз за: (i) използване, възпроизвеждане, публично изпълнение, публично показване, модифициране, превод, откъс ( изцяло или частично), публикува и разпространява Потребителско съдържание; и (ii) да прави архивни или резервни копия на потребителското съдържание и потребителските уебсайтове. С изключение на правата, изрично предоставени тук, Getspace не придобива никакви права, собственост или интерес към или върху Потребителското съдържание, като всички те остават единствено на вас.

1.5.3 Getspace не упражнява контрол и не поема отговорност за потребителското съдържание или съдържанието на каквато и да е информация, преминаваща през компютрите, мрежовите хъбове и точките на присъствие на Getspace или Интернет. Getspace не наблюдава потребителското съдържание. Въпреки това, вие потвърждавате и се съгласявате, че Getspace може, но не е длъжен, незабавно да предприеме каквито и да е коригиращи действия по собствена преценка на Getspace, включително, без ограничение, премахване на цялото или част от потребителското съдържание или потребителските уебсайтове, и да спре или прекрати всички и всички Услуги без възстановяване на сума, ако нарушите условията на това Споразумение. С настоящото се съгласявате, че Getspace няма да носи отговорност поради каквито и да било коригиращи действия, които Getspace може да предприеме.

1.6 Спазване на приложимото законодателство

1.6.1 Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби, включително без ограничение всички местни правила, където живеете или е местоположението на вашата организация по отношение на потребителското съдържание, потребителските уебсайтове, онлайн дейности, имейл и използването на Услугите от ваша страна. По-конкретно, но без ограничение, вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на предаването на технически данни, изнесени към или от Европейския съюз или страната, в която пребивавате. Услугите се контролират и управляват от нас от нашите офиси в рамките на Европейския съюз (въпреки че можем да споделяме данни с трети страни по целия свят, за да ни помогнат при предоставянето на Услугите, както е описано допълнително в нашата Политика за поверителност) и ние не декларираме, че Услугите са подходящи или налични за използване на други места. Тези, които имат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и риск и носят пълна отговорност за спазването на всички приложими закони в тези места. Ние не предлагаме Услугите, където това е забранено от закона.

1.6.2 За целите на Европейската директива 95/46/EC, Общия регламент за защита на данните 2016/679) („GDPR“) и всички приложими национални закони за прилагане във вашата юрисдикция и по отношение на личните данни на вашите абонати или клиенти данни, вие потвърждавате и се съгласявате, че вие сте администратор (както този термин е дефиниран в GDPR), а ние сме Обработващ (както този термин е дефиниран в GDPR), доколкото можете да съхранявате лични данни чрез използването на нашите Услуги само както е разрешено и в съответствие с условията на това Споразумение. Вие също така потвърждавате и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички задължения на администратор на лични данни съгласно приложимото законодателство (включително GDPR).

1.6.3 Доколкото GDPR се отнася за вас, вие декларирате и гарантирате, че при използването на нашите Услуги ще опишете ясно писмено как планирате да използвате всички събрани лични данни и ще гарантирате, че имате законно правно основание за прехвърляне на такива лични данни за нас и че имате необходимото разрешение, за да ни позволите да получаваме и обработваме (например, съхраняваме) такива лични данни от ваше име. Допълнителните условия за обработка на данни, посочени тук, се прилагат, когато сте администратор, предмет на GDPR.

1.7 Продукти и услуги на трети страни

1.7.1 Доставчици на трети страни

Getspace може да предлага определени продукти и услуги на трети страни. Такива продукти и услуги могат да бъдат предмет на условията на третия доставчик. Отстъпки, промоции и специални оферти на трети страни могат да бъдат предмет на допълнителни ограничения и ограничения от страна на доставчика трета страна. Трябва да потвърдите условията на всяка покупка и използването на стоки или услуги с конкретната трета страна доставчик, с който имате работа. Getspace не прави никакви декларации или гаранции относно и не носи отговорност за качеството, наличността или навременността на стоки или услуги, предоставени от доставчик трета страна. Вие извършвате всички транзакции с тези доставчици трети страни на свой собствен риск. Ние не гарантираме точността или пълнотата на каквато и да е информация относно доставчици трети страни. Getspace не е агент, представител, попечител или доверител на вас или на доставчика трета страна в която и да е транзакция.

1.7.2 Getspace като дистрибутор или лицензодател

Getspace може да действа като дистрибутор или лицензодател на определени услуги, хардуер, софтуер и оборудване на трети страни, използвани във връзка с Услугите („Продукти извън Getspace“). Getspace не носи отговорност за каквито и да е промени в Услугите, които причиняват остарели продукти, различни от Getspace, изискват модификация или промяна или по друг начин засягат работата на Услугите. Всяка неизправност или дефекти на производителя на продукти, различни от Getspace, продадени, лицензирани или предоставени от Getspace на вас, няма да се считат за нарушение на задълженията на Getspace по това Споразумение. Всички права или средства за защита, които може да имате по отношение на собствеността, лицензирането, производителността или съответствието на който и да е продукт, различен от Getspace, са ограничени до тези права, предоставени ви от производителя на такъв продукт, различен от Getspace. Имате право да използвате всеки продукт извън Getspace, предоставен от Getspace, само във връзка с използването от ваша страна на Услугите, както е разрешено от това Споразумение. Вие не трябва да правите опити да копирате, променяте, реверсивно проектирате или подправяте такъв продукт, различен от Getspace, или да го използвате, освен във връзка с Услугите. Нямате право да препродавате, прехвърляте, експортирате или реекспортирате какъвто и да е продукт, който не е на Getspace, или каквито и да е технически данни, получени от него, в нарушение на приложимия закон, правила или разпоредби.

1.7.3 Уебсайтове на трети страни

Услугите може да съдържат връзки към други уебсайтове, които не са собственост или контролирани от Getspace („Сайтове на трети страни“), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайни, звук, видео, информация и друго съдържание или елементи принадлежащи или произхождащи от трети страни („Съдържание на трета страна“). Ние не носим отговорност за каквито и да е сайтове на трети страни или Съдържание на трети страни, достъпни чрез Услугите. Сайтовете на трети страни и Съдържанието на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, уместност или пълнота от нас. Ако решите да получите достъп до сайтове на трети страни или да осъществите достъп или да използвате съдържание на трети страни, правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и правила вече не се управляват. Трябва да прегледате приложимите условия и политики на трети страни, включително практики за поверителност и събиране на данни на всеки уебсайт, към който навигирате.

1.8 Сигурност на акаунта и системи Getspace

1.8.1 Ваша е отговорността да гарантирате, че скриптовете/програмите, инсталирани във вашия акаунт, са защитени и разрешенията за директории са зададени правилно, независимо от метода на инсталиране. Когато е възможно, задайте разрешенията за повечето директории на 755 или възможно най-ограничителни. Потребителите в крайна сметка носят отговорност за всички действия, предприети под техния акаунт. Това включва компрометирането на идентификационни данни като потребителско име и парола. От вас се изисква да използвате сигурна парола. Ако се използва слаба парола, акаунтът ви може да бъде спрян, докато не се съгласите да използвате по-сигурна парола. Може да се правят одити, за да се предотврати използването на слаби пароли. Ако бъде извършен одит и се установи, че паролата ви е слаба, ние ще ви уведомим и ще ви дадем време да промените или актуализирате паролата си, преди да спрем акаунта си.

1.8.2 Услугите, включително цялото свързано оборудване, мрежи и мрежови устройства, се предоставят само за използване от оторизиран клиент. Getspace може, но не е длъжен да наблюдава нашите системи, включително без ограничение, за да гарантира, че използването е разрешено, да улесни защитата срещу неоторизиран достъп и да провери процедурите за сигурност, оцеляването и оперативната сигурност. По време на наблюдение информацията може да се разглежда, записва, копира и използва за разрешени цели. Използвайки Услугите, вие се съгласявате с наблюдение за тези цели.

1.8.3 Всеки акаунт, открит, свързващ се с мрежа или система на трета страна без разрешение от трета страна, подлежи на спиране. Достъпът до мрежи или системи извън вашия пряк контрол изисква изричното писмено съгласие на третата страна. Getspace може по наша преценка да поиска документация, за да докаже, че достъпът ви до мрежа или система на трета страна е разрешен.

1.8.4 Всеки акаунт, който ни кара да получим сигнал за злоупотреба, може да бъде прекратен и/или достъпът до услугите да бъде спрян. Ако не премахнете злонамерено съдържание от акаунта си, след като сте уведомени от Getspace за проблем, ние си запазваме правото да оставим достъпа до услугите деактивиран.

1.8.5 Getspace си запазва правото да мигрира вашия акаунт от един център за данни в друг, за да спазва приложимите политики на центъра за данни, местното законодателство или по технически или други причини без предизвестие.

1.9 Съвместимост с Услугите

1.9.1 Вие се съгласявате да си сътрудничите изцяло с Getspace във връзка с предоставянето на Услугите от Getspace. Единствено ваша отговорност е да предоставите всяко оборудване или софтуер, които може да са необходими за използването на Услугите от ваша страна. Доколкото изпълнението на някое от нашите задължения по това Споразумение може да зависи от изпълнението на задълженията ви, Getspace не носи отговорност за закъснения, дължащи се на неизпълнение на задълженията си навреме.

1.9.2 Вие носите изцяло отговорността да гарантирате, че цялото потребителско съдържание и потребителските уебсайтове са съвместими с хардуера и софтуера, използвани от Getspace за предоставяне на Услугите, които могат да бъдат променяни от Getspace от време на време по наша собствена преценка.

1.9.3 Вие сте изцяло отговорни за архивирането на цялото потребителско съдържание, включително, но не само, всеки потребителски уебсайт. Getspace не гарантира, че архивираме каквото и да е потребителско съдържание и вие се съгласявате да приемете риска от загуба на всяко потребителско съдържание.

1.10 Информация за фактуриране и плащане

1.10.1 Предплащане

Ваша отговорност е да гарантирате, че вашата информация за плащане е актуална и че всички фактури се плащат навреме. Вие се съгласявате да платите за Услугите преди периода, през който се предоставят тези Услуги. Съгласно приложимите закони, правила и разпоредби, получените плащания първо ще бъдат приложени към най-старата неизплатена фактура във вашия акаунт за фактуриране.

1.10.2 Автоматично подновяване

Освен ако не е предвидено друго, вие се съгласявате, че докато и освен ако не уведомите Getspace за желанието си да отмените Услугите, ще бъдете таксувани на автоматично повтаряща се основа, за да предотвратите всякакви смущения във вашите Услуги, като използвате вашата кредитна карта или друга информация за фактуриране, съхранявана при нас .

1.10.3 Данъци

Изброените такси за Услугите не включват никакви приложими продажби, употреба, приходи, акциз или други данъци, наложени от който и да е данъчен орган. Всички приложими данъци ще бъдат добавени към фактурата на Getspace като отделна такса, която трябва да бъде платена от вас. Всички такси не се възстановяват, когато са платени, освен ако не е посочено друго.

1.10.4 Забавено плащане

Всички фактури трябва да бъдат платени в рамките на десет (5) дни от датата на падежа на фактурата. Всяка фактура, която е неизплатена за повече от десет (10) дни, може да доведе до спиране или прекратяване на Услугите. Достъпът до акаунта няма да бъде възстановен, докато не бъде получено плащането. Ако не успеете да заплатите таксите, както е посочено тук, Getspace може да спре или прекрати вашия акаунт и да преследва разходите за събиране, направени от Getspace, включително, без ограничение, всякакви арбитражни и юридически такси и разумни адвокатски хонорари. Getspace няма да активира нови поръчки или да активира нови пакети за клиенти, които имат неплатено салдо по сметката си.

Ако не бъде получено плащане за подновяване на вашата услуга, акаунтът ви ще бъде спрян след 5 дни, а акаунтът ви ще бъде изтрит 45 дни след датата на падежа. Възстановяването на изтрит акаунт може да ви струва $19, но понякога може да не е налично (вече не е резервно копие). В резултат на това ние не носим отговорност и клиентът трябва да плати услугите навреме.

1.10.5 Плащания за домейн

Единствено ваша отговорност е да уведомите екипа за поддръжка на Getspace по телефон, имейл или билет за поддръжка след закупуване на домейн. Известията за подновяване на домейн се предоставят като напомняне за любезност и Getspace не носи отговорност за неуспешно подновяване на домейн или неуведомяване на клиента за подновяването на домейн. Подновяванията на домейни се таксуват и подновяват тридесет (30) дни преди датата на подновяване.

1.10.6 Измама

Нарушаването на това Споразумение е, че злоупотребата или измамно използване на кредитни карти, таксуващи карти, електронни преводи на средства, електронни чекове или друг начин на плащане. Getspace може да докладва за всяка такава злоупотреба или измамна употреба, както е определено по собствена преценка на Getspace, на правителствени и правоприлагащи органи, услуги за кредитно отчитане, финансови институции и/или компании за кредитни карти.

1.10.7 Спорове за фактури

Имате деветдесет (30) дни, за да оспорите всяко таксуване или обработено плащане. Ако имате въпроси относно плащанията, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка за съдействие.

1.10.8 Отказ от отговорност за стандарта за сигурност в индустрията на разплащателните карти

Getspace спазва стандарта за сигурност на индустрията за разплащателни карти („PCI Standard“) във връзка със събирането и обработката на данните и информацията за фактуриране на нашите клиенти. Въпреки това, вие сте изцяло отговорни за сигурността на данните и информацията за фактуриране на вашия потребителски уебсайт. Getspace не следи потребителските уебсайтове за съответствие с PCI и не сме в състояние да проверим дали даден потребителски уебсайт отговаря на стандарта PCI.

1.11 Гаранция за връщане на парите

1.11.1 Споделени, WordPress, VPS и услуги за дистрибутори

Getspace предлага четиринадесет (14) дни гаранция за връщане на парите само за споделените, WordPress, VPS и дистрибуторски хостинг услуги на Getspace.

При спазване на условията, описани по-долу, ако не сте напълно доволни от тези хостинг услуги и прекратите акаунта си в рамките на четиринадесет (14) дни след регистриране за Услугите, ще ви бъде възстановено пълно възстановяване на сумата, платена за хостинг.

Тази гаранция за връщане на парите се отнася само за таксите, платени за хостинг услуги и не се отнася за домейни, административни такси, такси за инсталиране на персонализиран софтуер или други такси за настройка, или каквито и да било такси за всякакви други допълнителни услуги. Тази гаранция за връщане на парите не се прилага за хостинг на WordPress, ако вие или трето лице от ваше име сте започнали да използвате ресурсите на сървъра, например качени файлове, инсталиран WordPress, създадени пощенски кутии и т.н.

Таксата за настройка, посочена във фактурата, няма да бъде възстановена по никаква причина.

1.12 Анулиране и възстановяване на суми

1.12.1 Метод на плащане

Няма да бъдат възстановени суми, ако използвате някой от следните методи на плащане: плащания и чекове на Western Union. Ако използвате някой от тези методи на плащане, всеки приложим кредит ще бъде публикуван във вашия хостинг акаунт вместо възстановяване на сумата.

1.12.2 Гаранция за връщане на парите

Ако акаунт с четиринадесетдневна гаранция за връщане на парите бъде закупен и след това анулиран в рамките на първите четиринадесет дни от началото на срока, вие ще получите, при писмено искане до екипа за поддръжка на Getspace в рамките на четиридесет дни след такова прекратяване или анулиране пълно възстановяване на всички основни споделени, WordPress, VPS и дистрибуторски хостинг такси, платени преди това от вас на Getspace за първоначалния срок; при условие, че това възстановяване ще ви се дължи само при спазване от ваша страна и подчинено във всяко отношение на правилата и условията. Заявките за тези възстановявания трябва да бъдат направени писмено до екипа за поддръжка на Getspace. Възстановяванията ще се извършват само за основни споделени, VPS и хостинг услуги на дистрибутори и няма да включват домейни, административни такси, такси за инсталиране на персонализиран софтуер или други такси за настройка, нито ще включват такси за други допълнителни услуги. Гаранция за връщане на парите няма да се натрупват и не се изплащат при никакви обстоятелства, ако не предоставите приложимото Искане за възстановяване в рамките на Периода на уведомяване. В случай на възстановяване на суми за услуги, там миграцията е извършена безплатно, цената му ще бъде приспадната от сумата за възстановяване, тя е равна на €40 на час, взет за миграция, но не повече от цената на услугата.

1.12.3 Право на възстановяване на средства

Само акаунти за първи път отговарят на условията за възстановяване. Например, ако сте имали акаунт при нас преди, анулирате сте и сте се регистрирали отново, или ако сте отворили втори акаунт при нас, няма да отговаряте на условията за възстановяване на средства. Нарушенията на това Споразумение ще се откажат от правата ви съгласно политиката за възстановяване.

1.12.4 Продукти и услуги, които не подлежат на възстановяване

Няма възстановяване на средства за специални сървъри, административни такси и такси за инсталиране на персонализиран софтуер. Моля, имайте предвид, че възстановяването на суми за домейн ще се разглежда само ако домейнът е поръчан във връзка с хостинг пакет и ще бъде издаден по собствено усмотрение на Getspace. Всички имена на домейни не подлежат на възстановяване. Ако сте получили отстъпка за който и да е план на Getspace поради продължителността на срока на услугата и анулирате услугата си по време на срока, нашите стандартни такси ще бъдат приложени за вашата услуга вместо намалена такса.

1.12.5 Процес на анулиране

14-дневна гаранция за връщане на парите – Без такса за инсталиране, ако работата по проекта на сайта вече е започнала (изпратен формуляр и запазен в акаунта на WordPress). От възстановяването могат да се приспадат и такси за трансфер (ако е предоставена такава услуга), т.е. 10-20 EUR (при GSP може да са повече). След 14 дни всички предплащания вече няма да се възстановяват. Домейните не подлежат на възстановяване.

Можете да прекратите или анулирате Услугите, като изпратите на Getspace писмено уведомление по имейл. В такъв случай: (i) ще бъдете задължени да платите всички такси и такси, натрупани преди влизането в сила на такова анулиране и (ii) Getspace може, по наше собствено усмотрение, да възстанови всички предварително платени такси за основни хостинг услуги за пълния месеци, оставащи след влизането в сила на такова анулиране (т.е. не се възстановяват частични месечни такси) минус всички такси за настройка, приложими данъци и всяка отстъпка, прилагана за предплащане, при условие че не нарушавате това Споразумение. След като получим вашата заявка за анулиране и потвърдим цялата необходима информация с вас по имейл, ние ще ви информираме писмено (обикновено имейл), че акаунтът ви е закрит. Ако не получите отговор от нас или не получите имейла за автоматично потвърждение в рамките на няколко минути след изпращането на формуляра си за анулиране, моля, свържете се с нас незабавно по телефона на: +353 87 239 2318. Изисква се всички анулации да се извършват чрез имейл, за да (а) потвърдите вашата самоличност, (б) да потвърдите писмено, че сте готови всичките ви файлове и имейли да бъдат премахнати, и (в) да документира искането. Този процес има за цел да намали вероятността от грешки, измамни/злонамерени заявки и да гарантира, че сте наясно, че вашите файлове, имейли и акаунт могат да бъдат премахнати незабавно и за постоянно след обработка на заявка за анулиране. Анулирането за споделени акаунти и акаунти на дистрибутори ще влязат в сила на датата на подновяване на акаунта или незабавно чрез отделно известие на клиента. Анулирането за специални и VPS акаунти ще влязат в сила незабавно.

1.12.6 Домейни

1.12.6.1 Подновяване на домейни

Подновяванията на домейни се таксуват и подновяват тридесет (30) дни преди датата на подновяване. Ваша отговорност е да уведомите екипа за поддръжка на Getspace по имейл за анулиране на регистрация на домейн най-малко тридесет (30) дни преди датата на подновяване. След подновяване на домейн няма да бъдат възстановявани суми. Всички регистрации и подновявания на домейни са окончателни. В зависимост от домейн зоната в случай на късно подновяване на домейн могат да се появят допълнителни такси за възстановяване на името на домейн и те са свързани с регистратора на домейни, отговорен за тази зона.

1.12.6.2 Такси за име на домейн

Ако вашият план включва безплатно име на домейн и се откажете в рамките на 1 година, нашата стандартна такса от €15,00 за името на домейна (и всички приложими данъци) и цената на името на домейна ще бъдат приспаднати от възстановяването на сумата.

1.12.6.3 Чуждестранни валути

Колебанията на валутните курсове за международни плащания са постоянни и неизбежни. Всички възстановявания се обработват в евро и ще отразяват обменния курс, който е в сила към датата на възстановяването. Всички възстановявания са обект на това колебание и Getspace не носи отговорност за промени в обменните курсове между момента на плащане и момента на възстановяване.

1.12.6.4 Прекратяване

Getspace може да прекрати достъпа ви до Услугите, изцяло или частично, без предизвестие, в случай че: (i) не платите дължими такси; (ii) нарушавате това Споразумение; (iii) вашето поведение може да навреди на Getspace или други или да накара Getspace или други да поемат отговорност, както е определено от Getspace по наша собствена преценка; или (iv) както е посочено друго в това Споразумение. В такъв случай Getspace няма да ви възстанови никакви такси, платени преди това прекратяване, и вие сте задължени да платите всички такси и такси, натрупани преди влизането в сила на такова прекратяване. Освен това Getspace може да ви таксува за всички дължими такси за Услугите за останалата част от текущия срок.

ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО КАКВАТО И ДА СЕ ПРИЧИНА, ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ УЕБСАЙТОВЕ И ДРУГИ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ.

1.13 Използване на процесора, честотната лента и диска

1.13.1 Разрешено използване на процесор и диск

Цялото използване на хостинг пространство, предоставено от Getspace, е предмет на условията на това Споразумение и Политиката за приемливо използване.

1.13.1.1 Споделеното хостинг пространство може да се използва само за уеб файлове, активен имейл и съдържание на потребителски уебсайтове. Споделеното хостинг пространство не може да се използва за съхранение (независимо дали на медии, имейли или други данни), включително като външно съхранение на електронни файлове, имейл или FTP хостове. Getspace изрично си запазва правото да преглежда всеки споделен акаунт за прекомерно използване на процесор, дисково пространство и други ресурси, което може да бъде причинено от нарушение на това Споразумение или Политиката за приемлива употреба. Getspace може, по наше собствено усмотрение, да прекрати достъпа до Услугите, да наложи допълнителни такси или да премахне или изтрие Потребителско съдържание за тези акаунти, за които се установи, че нарушават общите условия на Getspace.

1.13.1.2 Специализираното и VPS използване е ограничено от ресурсите, разпределени за конкретния план, който сте закупили.

1.13.2 Използване на честотната лента

Споделените сървъри, дистрибуторите, специализираните или VPS сървъри не са ограничени в тяхната надбавка за честотна лента.

1.14 Гаранция за безпроблемно време (SLA)

Ако вашият споделен или дистрибуторски сървър има физически прекъсвания, които не отговарят на 99,9% гаранция за време на работа, може да получите един (1) месец кредит във вашия акаунт. Тази гаранция за време на работа не важи за планирана поддръжка. Одобрението на всеки кредит е по собствено усмотрение на Getspace и може да зависи от предоставената обосновка. Докладите за услуги за наблюдение на трети страни може да не се използват за оправдание поради различни фактори, включително капацитета на мрежата на монитора/транзитната наличност. Времето на работа на сървъра се дефинира като докладваното време на работа от операционната система и уеб сървъра Apache, което може да се различава от времето на работа, отчетено от други отделни услуги. За да заявите кредит, моля, свържете се с нас по имейл с обосновка [в рамките на тридесет (30) дни от края на месеца, за който искате кредит]. Гаранциите за ъптайм се прилагат само за споделени и дистрибуторски решения. Специализираните сървъри се покриват от мрежова гаранция, при която кредитът се разпределя пропорционално за времето, през което сървърът не работи, което не е свързано с нашата гаранция за работа.

1.15 Условия за дистрибутора и отговорност на клиента

1.15.1 Препродавачите трябва да гарантират, че всеки от техните клиенти спазва това Споразумение.

1.15.2 Реселърите са отговорни за подкрепата на своите клиенти. Getspace не предоставя поддръжка на клиенти на дистрибутори на Getspace. Ако клиент на дистрибутора се свърже с Getspace, Getspace си запазва правото да постави клиентски акаунт на дистрибутора на задържане, докато дистрибуторът може да поеме отговорност за клиента на дистрибутора. Всички заявки за поддръжка трябва да бъдат отправени от дистрибутора от името на неговия клиент за целите на сигурността.

1.15.3 Търговците също са отговорни за цялото съдържание, съхранявано или предавано под техния акаунт на дистрибутор, и за действията на техните клиенти. Getspace ще държи всеки търговец отговорен за действията на техния клиент, които нарушават закона или това Споразумение.

1.15.4 Getspace не носи отговорност за действията или бездействията на нашите дистрибутори. С настоящото търговецът се съгласява да обезщети Getspace от и срещу всякакви искове, предявени от който и да е Потребител, произтичащи от действията или бездействията на дистрибутора.

1.15.5 Getspace си запазва правото да преразглежда нашата програма за дистрибутори по всяко време. Промените влизат в сила, когато бъдат публикувани онлайн или на всяка следваща дата, която може да бъде посочена от Getspace.

1.15.6 Реселърите в програмата за дистрибутори Getspace поемат цялата отговорност за таксуването и техническата поддръжка за всеки от Потребителите, регистрирани от дистрибутора.

1.16 Системата за съдружници

Парите достигат до сметка в рамките на 20 дни, кредитират се в посочената сметка при поискване за сума от най-малко 20 евро, забранено е да се присъедините (т.е. да получите възвръщаемост на собствената си покупка, като подмамите системата, за да го направите в отделни случаи , Партньорите и акаунтът за услуги могат да бъдат блокирани в този случай), Партньорите получават 25% от първата продажба и следващите 10% за подновяване, освен ако не е уговорено друго.

1.17 Домейни

1.17.1 Това Споразумение за регистрант на домейн (наричано по-долу „Споразумение“) между вас („вие“, „вашият“ или „Регистрант“) и Регистратора на името на домейн, което сте регистрирали/резервирали чрез или прехвърлили към Регистратор, определя правилата и условията на услугата за регистрация на имена на домейни на Регистратора и други свързани услуги, както е описано тук.

1.17.2 Ако сключвате това споразумение от името на компания или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете това лице с тези условия, в който случай термините „вие“, „вашите“ и „Регистрант“ се отнася за такъв субект.

1.17.3 Това Споразумение ще влезе в сила, когато срокът на вашия домейн започне от Регистратора и ще остане в сила, докато домейнът остане активен при Регистратора. Регистраторът може да избере да приеме или отхвърли регистрацията на домейн, прехвърлянето или подновяването по каквато и да е причина по свое усмотрение, като такова отхвърляне включва, но не само, отхвърляне поради искане за забранен домейн.

1.17.4 КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Регистраторът е упълномощен да предоставя услуги за интернет регистрация и управление на имена на домейни, за списъка с TLD, включително, но не само .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Списъкът с възможни TLD може да бъде разширен от Getspace, без да се променят или актуализират тези правила и условия.;

1.17.5 Регистрацията на домейн се извършва според предоставената от вас информация и Getspace не носи отговорност за въведени или други технически грешки, допуснати от вас.

1.17.6 Имената на домейни се регистрират на ваше име. Вие се считате за собственик на името на домейна, а Getspace се счита за технически мениджър на името на домейна.

1.17.7 Всички имена на домейни, регистрирани в Getspace, могат да се използват със сървъри за имена по подразбиране ns1.Getspace.us, ns2.Getspace.us. Вие сте свободни да настроите всякакви други сървъри за имена или да ги промените по всяко време, но Getspace не гарантира качеството на управление на домейна при сървъри за имена на други доставчици.

1.17.8 Имената на домейни се регистрират или подновяват за срока, поръчан и платен от клиента. Регистрацията на домейн се извършва веднага след плащането. Ако плащате за регистрация на домейн с ръчен банков превод, домейнът се регистрира или подновява до 3 работни дни след получаване на плащането. Getspace може да използва софтуер на трета страна, за да регистрира името на домейна. Общите условия може да варират в зависимост от домейн зоната.

1.17.9 Вие потвърждавате, че предоставената информация, която е необходима за регистрация на домейн, е вярна и идентифицира истинския собственик на домейн. Вие потвърждавате и се съгласявате, че представените лични данни ще бъдат използвани за регистрация на домейн.

1.17.10 Вие се съгласявате, че вашата лична информация ще бъде предоставена в публичната база данни WHOIS, използвана за идентифициране на собствениците на домейни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че сте информирани, че всеки домейн има различни правила за регистрация и че различните регистратори прилагат различни правила за показване на лични данни.

1.17.11 Getspace не възстановява сумата за регистрация на домейн при никакви обстоятелства, като се има предвид, че нито един централен регистратор не възстановява сумата за регистрация на домейн.

1.17.12 30 дни преди края на регистрацията на домейна, Getspace ви изпраща имейл за подновяване на регистрацията на домейна. В случай, че клиентът не успее да плати фактурата преди крайния срок за подновяване на домейна, Getspace не гарантира възможността на клиента да поднови регистрацията на домейна.

1.17.13 Getspace позволява на клиента да управлява напълно името на своя домейн, да задава и променя сървърите за имена на домейни, да задава и променя IP адреса на домейна, да задава и променя пренасочванията на домейни, да прехвърля домейна към друг регистратор на домейни.

1.18 Споделени (акаунти, които не са търговци)

Споделените акаунти не могат да се използват за препродажба на уеб хостинг на други. Ако искате да препродадете хостинг, трябва да използвате акаунт на дистрибутор.

1.19 Специализирани сървъри

Getspace си запазва правото да нулира паролата на специален сървър, ако паролата във файла не е актуална, за да можем да правим одити на сигурността, както се изисква от нашия център за данни. Ваша отговорност е да се уверите, че има валиден имейл адрес и текуща root парола във файл за вашия специален сървър, за да предотвратите престой от принудително нулиране на паролата. Getspace си запазва правото да извършва одит на сървъри при необходимост и да извършва административни действия по искане на нашия център за данни. Специализираните сървъри НЕ се архивират от нас. Ваша отговорност е да поддържате резервни копия. Специализираните сървъри, които имат неизплатени фактури за повече от десет (10) дни, може да подлежат на изтриване, което ще доведе до загуба на всички данни на сървъра. Getspace няма да носи отговорност за загуба на данни в резултат на такова изтриване.

1,20 VPS

Използването на услуги от Starflix Dublin [наричани по-долу „Getspace“] представлява съгласие с тези условия. Можете да видите нашите Общи условия за услуги тук.

1.20.1 Анулиране и възстановяване на суми

Всяка злоупотреба с нашия персонал в какъвто и да е носител или формат ще доведе до спиране или прекратяване на вашите услуги. Клиентите могат да се откажат по всяко време чрез формуляр за отказ. Getspace ви дава безусловна 14-дневна гаранция за връщане на парите на виртуални частни сървъри за всеки клиент, платил първата фактура с кредитна карта, електронно банкиране (Paysera) или Paypal.

Само акаунти за първи път отговарят на условията за възстановяване. Например, ако сте имали акаунт при нас преди, анулирате сте и сте се регистрирали отново, няма да отговаряте на условията за възстановяване или ако сте отворили втори акаунт при нас.

Следните методи на плащания не подлежат на възстановяване, а възстановените суми ще бъдат публикувани като кредит в хостинг акаунта:

 • Плащания на Western Union;
 • Чекове;
 • Ограничения за използване на ресурси;

VPS акаунтите може да не:

 • надвишава 15-минутно средно натоварване, по-голямо от два (2) пъти количеството дадени процесорни ядра.
 • стартирайте публични IRCd или злонамерени ботове.
 • стартирайте всякакъв тип BitTorrent клиент или тракер, който свързва или изтегля незаконно съдържание.
 • използвайте отворен/публичен прокси или използвайте прокси за достъп до незаконно/зловредно съдържание.
 • използвайте интензивни I/O приложения, които влияят неблагоприятно на нормалните операции на сървъра.

1.20.2 Иноди

VPS акаунтите могат да се прилагат с ограничение на inode от 500 000 за по-добра защита на файловата система, ако акаунтът е злоупотребен. Лимитът може да бъде увеличен, ако има основателна причина да бъде увеличен. За да направите заявка, моля, изпратете имейл на нашия екип за поддръжка.

Политика за поща

VPS акаунтите ще се управляват от нашите Общи условия за услуги .

1.20.3 Архивиране и загуба на данни

Използването на тази услуга е на ваш собствен риск. Нашата услуга за архивиране ви се предоставя като любезност. Getspace не носи отговорност за файлове и/или данни, намиращи се във вашия акаунт. Вие се съгласявате да поемете пълната отговорност за прехвърлените файлове и данни и да поддържате всички подходящи архиви на файлове и данни, съхранявани на сървърите на Getspace. Няма да се предоставят резервни копия за акаунти, които са спрени или прекратени по някаква причина, освен ако не е договорено друго писмено от Getspace.

1.20.4 Гаранция за безпроблемно време

Одобрението на всеки кредит е по преценка на Getspace и зависи от предоставената обосновка. Докладите за услуги за наблюдение на трети страни може да не се използват за оправдание поради различни фактори, включително капацитета на мрежата на монитора/транзитната наличност. Времето на работа на сървъра се дефинира като докладваното време на работа от операционната система и уеб сървъра Apache, което може да се различава от времето на работа, отчетено от други отделни услуги. За да заявите кредит, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка по имейл. Гаранцията от 99,9% време на работа важи само за споделени/реселърски решения. Специализираните и VPS сървъри са покрити от мрежова гаранция, при която кредитът се разпределя пропорционално за времето, през което сървърът не работи, което не е свързано с нашата гаранция за работа.

1.21 Облачно съхранение

За облачното хранилище Getspace не носи отговорност за загуба на данни в случай на неизправност.

Можем да променим условията за съхранение в облак по всяко време (поради свободно място и т.н.)

1.22 Промяна на цената

Getspace си запазва правото да променя цените или всякакви други такси по всяко време. Ние ще ви предоставим най-малко тридесет (30) дни предизвестие, преди да ви таксуваме за каквато и да е промяна в цената на всеки годишен или дългосрочен план. Ваша единствена отговорност е да преглеждате периодично информацията за фактуриране, предоставена от Getspace чрез потребителския инструмент за таксуване или чрез други методи за комуникация, включително съобщения, изпратени или публикувани от Getspace.

1.23 Купони

Отстъпките и промоционалните кодове са запазени само за регистрирани акаунти или клиенти за първи път и не могат да се използват за закупуване на регистрация на домейн, освен ако не е посочено друго. Ако преди това сте се регистрирали с конкретен домейн, не можете да се регистрирате отново за този домейн, като използвате друг талон на по-късна дата. Всеки акаунт, открит в нарушение на тези правила, ще бъде прегледан от нашия отдел за продажби и съответните такси ще бъдат добавени към акаунта. Злоупотребата с купони няма да се толерира и може да доведе до спиране или прекратяване на вашия акаунт. Всички купони и отстъпки са валидни само към първоначалната покупка и не влияят върху подновяването или периодичната цена.

1.24 Ограничение на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА ОТГОВОРНЯТ ПРЕД ВАС ИЛИ КАКВО И КОЕТО И ДА Е ТРЕТО ЛИЦЕ ЗА ВСЯКАКВА КОСВЕНА, ПОСЛЕДВАЩА, ПРИМЕРНА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ЩЕТА, НАКАЗАТЕЛНА ЗА УЩЕТА ИЛИ ВСЯКО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ДО КОИТО ДОСТЪПАТ ИЛИ ИЗТЕГЛЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ДОРИ АКО GETSPACE ЗНАЕ ИЛИ Е БИЛО УВЕДЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

НЕВЗВЪРЧИЛИ ВСИЧКО ЗА ПРОТИВНОТО, СЪДЪРЖАНО ТУК, ОТГОВОРНОСТТА НА GETSPACE ПРЕД ВАС ИЛИ КАКВАТО И ДА ИСКА СТРАНА ПРЕЗ ВАС, ЗА КАКВАТО И ДА И НЯКАКВА ПРИЧИНА, И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО НА GETSPACE, КЪМ ИЗПЪЛНЯВАТЕ, УСЛУГИ ПРЕЗ ТРИ (3) МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ, КОИТО ПОВОДЯТ ОТГОВОРНОСТ. ТОВА Е ОБЩЕН ЛИМИТ. НАСЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ИСКА ПО ТУК НЯМА ДА УВЕЛИЧИ ТОЗИ ЛИМИТ.

1.25 Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и обезвредите Getspace, нашите филиали и техните съответни служители, директори, служители и агенти от и срещу всякакви искове, щети, загуби, задължения, искове, действия, искания, производства (независимо дали са правни или административни ), и разходи (включително, но не само, разумни адвокатски хонорари), заплашени, заявени или подадени от трета страна срещу която и да е от гореспоменатите страни, произтичащи от или свързани с (i) използването от ваша страна на Услугите, (ii) всяко нарушение или нарушение от ваша страна на това Споразумение; или (iii) всякакви действия или бездействия от ваша страна. Условията на този раздел остават в сила при прекратяване на настоящото Споразумение.

1.26 Юрисдикция

Използвайки Услугите, с настоящото се подчинявате на изключителната юрисдикция на Литовската република и нейните съдилища във връзка с всеки спор, свързан с това Споразумение, отнасящ се до него или произтичащ от него.

1.27 Независим изпълнител

Getspace и Потребителят са независими изпълнители и нищо, съдържащо се в това Споразумение, не поставя Getspace и Потребителя във взаимоотношенията на принципал и агент, партньори или съвместни съдружници. Нито една от страните няма, изрично или косвено, или може да се представя като притежаваща никакви правомощия да сключва договори или да сключва споразумения от името на другата страна, или да задължава или обвързва другата страна по какъвто и да е начин.

1.28 Приложимо право

Всяко противоречие или иск, произтичащи от или свързани с това Споразумение, съставянето на това Споразумение или нарушаването на това Споразумение, включително всеки иск, основан на предполагаем деликт, се уреждат от материалните закони на Република Литва.

1.29 Отказ от отговорност

Getspace не носи отговорност за щети, които вашият бизнес може да претърпи. Getspace не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, изразени или подразбиращи се за Услугите. Getspace се отказва от всякаква гаранция за продаваемост или годност за определена цел, включително загуба на данни в резултат на закъснения, неуспешни доставки, грешни доставки и всякакви прекъсвания на услугите, причинени от Getspace или нашите служители.

1.30 Архивиране и загуба на данни

Използването на Услугите от ваша страна е на ваш собствен риск. Услугата за архивиране на Getspace работи веднъж на ден и е постепенно. Архивирането е въпрос на закупения план и може да се съхранява до 30 дни, плановете за дистрибутори се съхраняват 7 дни, VPS – 5 дни. Getspace не носи отговорност за файлове и/или данни, намиращи се във вашия акаунт. Вие се съгласявате да поемете пълната отговорност за всички прехвърлени файлове и данни и да поддържате всички подходящи архиви на файлове и данни, съхранявани на сървърите на Getspace.

1.31 Ограничена гаранция

УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНА БАЗА“. ОСВЕН КАТО ИЗРИЧНО ПРЕДСТАВЯНО В ТОЗИ РАЗДЕЛ, GETSPACE И НАШИТЕ СЪДЪРЖАННИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДЪРИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗКЛЮЧЕНО ЗА ЧАСТ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ТУК. GETSPACE И НАШИТЕ СЪДЪЛЖЕННИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДЪРИ НЕ ДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ (I), ЧЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСВАНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НАПЪЛНО СИГУРНОСТ; (II) ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ; ИЛИ (III) ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. GETSPACE И НАШИТЕ СЪДЪРЖАНИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ЛИЦЕНЗОДЪРИ НЕ НОСАТ ОТГОВОРНОСТ И ИЗРИЧНО ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ ДАННИ, ПРЕДАВАНИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ РАЗДЕЛ ЩЕ ОЦЕЛЕВАТ ПРИ ВСЯКО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

1.32 Разкриване на правоприлагащите органи

Getspace може да разкрие информация за потребителя на правоприлагащите органи без допълнително съгласие или уведомление до потребителя при законно искане от тези агенции. Ние си сътрудничим изцяло с правоприлагащите органи.

1.33 Цялостно споразумение

Това Споразумение, включително документи, включени тук чрез препратка, заменя всички предходни дискусии, преговори и споразумения между страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и това Споразумение представлява единственото и цялостно споразумение между страните по отношение на въпросите, обхванати от него.

1.34 Заглавия

Заглавията тук са само за удобство и не са част от това Споразумение.

1.35 Промени в Споразумението или Услугите

1.35.1 Getspace може да променя, добавя или изтрива части от това Споразумение по всяко време. Ако сме направили значителни промени в това Споразумение, ние ще публикуваме известие на уебсайта на Getspace най-малко тридесет (30) дни след публикуването на промените и ще посочим в долната част на това Споразумение датата на последната ревизия. Всички ревизии на това Споразумение ще влязат в сила, когато бъдат публикувани, освен ако не е предвидено друго. Вие се съгласявате с всяка промяна на това Споразумение, като продължите да използвате Услугите след датата на влизане в сила на всяка такава промяна.

1.35.2 Getspace си запазва правото да променя, променя или преустановява всеки аспект на Услугите по всяко време.

1.36 Разделимост

Ако някоя разпоредба или част от която и да е разпоредба от това Споразумение бъде установена като незаконна, невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, останалите разпоредби или части (освен ако не е посочено друго) от тях остават в пълна сила и действие.

1.37 Отказ

Никакъв отказ или забавяне от вас или Getspace да упражните някое право или средство за защита по настоящото споразумение, няма да действа като отказ от него, нито еднократно или частично упражняване на което и да е право или средство за защита не изключва всяко друго или по-нататъшно упражняване на което и да е право или средство за защита. Никакъв изричен отказ от или съгласие с което и да е нарушение или неизпълнение на което и да е условие или условие на това Споразумение от страна на която и да е страна по него не представлява отказ или съгласие с всяко последващо нарушение или неизпълнение на същото или което и да е друго условие или условие от него.

1.38 Възлагане; Наследници

Не можете да прехвърляте или прехвърляте това Споразумение или което и да е от вашите права или задължения по него без предварителното писмено съгласие на Getspace. Всеки опит за прехвърляне в нарушение на това Споразумение ще бъде нищожен и няма никаква сила или ефект. Getspace може да прехвърли нашите права и задължения по това Споразумение и може да ангажира подизпълнители или агенти за изпълнение на нашите задължения и упражняване на правата ни по настоящото споразумение, без съгласието на Потребителя. Това споразумение е обвързващо и важи в полза на страните по него и техните съответни наследници и разрешени правоприемници.

1.39 Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на което и да е от задълженията си по това Споразумение (освен неизвършване на плащания в срок), ако такова неизпълнение или забавяне е причинено, пряко или косвено, от сили извън разумния контрол на тази страна, включително, но без ограничение, пожар, наводнение, трудови спорове, злополуки, военни или терористични актове, прекъсвания на транспортиране или комуникации, недостиг на доставки или неизпълнение на което и да е трето лице по ангажимент, свързан с производството или доставката на каквото и да е оборудване или материал изисква тази страна да изпълни задълженията си по настоящия договор.

1.40 Трети страни бенефициенти

Освен ако изрично не е предвидено друго в това Споразумение, нищо в това Споразумение не е предназначено, нито нещо в него няма да се тълкува като предоставяне на права на което и да е лице, различно от страните по него и техните съответни наследници и разрешени правоприемници. Независимо от горното, потребителят признава и се съгласява, че всеки доставчик на продукт или услуга на трета страна, който е идентифициран като бенефициент на трета страна в описанието на услугата, е планиран бенефициер трета страна на разпоредбите, изложени в това Споразумение, тъй като се отнасят конкретно за неговите продукти или услуги и има право да налага пряко условията на това Споразумение по отношение на своите продукти или услуги срещу потребителя, сякаш е страна по това Споразумение.

Допълнение към TOS за виртуален частен сървър.

Споразумение за регистрация на домейн .

Този файл е последно променен: 13 юни 2018 г.

4.1. WAcademy

4.1.1. Starflix финансира, разработва и подкрепя социално отговорен образователен проект WAcademy, за да помогне на младите талантливи дизайнери да навлязат на пазара на уеб дизайн и да получат сертификат.

4.1.2. Благодарение на WAcademy, Starflix предлага на малкия бизнес възможност да получи безплатен уебсайт или онлайн магазин, създаден от участниците в проекта WAcademy под надзора на дизайнерите на Starflix.

4.1.3. Starflix поема всички законови задължения, произтичащи от проекта WAcademy, включително задължението да произвежда всички услуги, договорени от името на WAcademy.

4.1.4. Starflix гарантира, че участниците в WAcademy произвеждат уебсайтовете и онлайн магазините в съответствие с тези условия (вж. Раздел 2.4), с изключение на член 2.4.1.8. в обхвата, че проектът на WAcademy включва един кръг от корекции вместо два.

4.1.5. Собствениците на малък бизнес, участващи в проекта WAcademy, за да осигурят работна среда за студенти от WAcademy, трябва да закупят уеб хостинг Starflix за избрания проект – уебсайт или онлайн магазин.

4.1.6. Starflix се съгласява и потвърждава, че клиентите от WAcademy могат да използват същите клиентски права като всеки друг редовен клиент, включително за закупуване на добавки за продукти за специални цени.

Общи разпоредби

 1. Договор за услуга за дизайн на уебсайт се сключва, след като клиентът извърши плащането с помощта на платежния шлюз или чрез ръчен банков превод.
 2. След получаване на плащането, клиентът може да попълни формуляра за информация за проекта. В формуляра за информация за проекта клиентът определя своите очаквания, желаната дизайнерска концепция, цветова гама, списък на желаните страници и техните заглавия, предоставя текстовата информация, която ще се използва на уебсайта, включително фирмен адрес, предоставя друга информация, изисквана във формуляра. Уебсайтът е създаден съгласно информацията, предоставена в този формуляр.
 3. Ако клиентът не успее да предостави цялата необходима информация, Wacademy решава липсата на информация по избрани от него начини, за да завърши услугата, но винаги вземайки предвид най-добрата дизайнерска практика и нуждите на клиента.
 4. Липсата на информация може да бъде решена по следните начини:

4.1. Ако клиентът не предостави лого, Wacademy качва .png файл с клиентски. търговска марка / име на фирма, написана със същия шрифт като уебсайта на мястото на логото;

4.2. Ако клиентът не предостави имена на страници, Wacademy използва набор от страници на уебсайта по подразбиране (Начало, За нас, Услуги, Контакти);

4.3. Ако клиентът не предостави текстова информация, Wacademy използва текстови редове “Lorem ipsum”, за да запълни текстовите полета;

4.4. Ако клиентът не предостави медия, Wacademy избира снимки или видеоклипове по свое усмотрение;

4.5. Ако клиентът не предостави цветова гама, Wacademy избира цветовете по свое усмотрение;

4.6. Ако клиентът не предостави никакви указания за дизайн на уебсайта, Wacademy избира посоката по свое усмотрение;

4.7. Ако клиентът не предостави данни за вход на управлението на своя домейн при другия доставчик, Wacademy създава уебсайта в отделна папка на който и да е избран домейн;

4.8. Ако клиентът не предостави категории продукти за онлайн магазин, Wacademy създава 5 произволни категории продукти;

4.9. Ако клиентът не предостави списък с продукти за онлайн магазин, Wacademy добавя 2 произволни продукта към всяка категория;

4.10. Ако клиентът не предостави снимки на продукти за онлайн магазин, Wacademy избира и добавя произволни снимки за тези продукти;

 1. Wacademy може да прилага различни решения за справяне с липсата на информация, която е поискана от клиента, но клиентът не е предоставил тази информация. Невъзможността на клиента да предостави информацията не може да се счита за основателна причина да поиска възстановяване на средства за уеб хостинг.
 2. Когато уебсайтът приключи, Wacademy информира клиента за финала чрез имейл и / или телефон и му изпраща данни за вход за управление на уебсайт или онлайн магазин.
 3. За да се гарантира, че проектът отговаря на очакванията на клиентите, клиентът има право да предостави един кръг от дизайнерски корекции и промени. Клиентът може да предостави списъка в рамките на 5 работни дни след известие за финала. Wacademy изпълнява корекции за 10 – 15 работни дни, след като ги получи от клиента и уведомява за финала чрез телефон или имейл. Ако клиентът не предостави разумни корекции съгласно тези условия в определени срокове, това означава, че клиентът е приел проекта като напълно завършен.
 4. За да осигури ясен и оптимизиран процес, клиентът трябва да попълни формуляра за информация за проекта изцяло и с всички усилия. Клиентът не може да поиска да промени тези неща, които е заявил в формуляра за информация за проекта и нещата, които вече е приел. Клиентът не може да поиска да добави допълнителна информация към уебсайта, която би могъл да предостави с формуляр за информация за проекта, но Wacademy може да приеме да добави допълнителна информация с допълнително заплащане.
 5. Клиентът има възможност да закупи още един кръг от поправки. Отделно закупеният кръг от корекции може да включва промяна на нещата, които клиентът е предоставил във формуляра за информация за проекта, или добавяне на допълнителна информация, която клиентът желае.

Дизайн на уебсайт

Услугата за дизайн на уебсайтове е ориентирана към създаване на цялостно, модерно онлайн присъствие на клиента въз основа на WordPress система за управление на съдържанието.

Услугата за дизайн на уебсайт включва следните функции:

Инсталиране и настройка на WordPress и рамка за дизайн;

 1. Създаване на елегантен, отзивчив уебсайт, който е съвместим с най-новите световни тенденции в дизайна;
 2. Създаване на до 12 информационни страници;
 3. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;
 4. Създаване на уникални вътрешни страници;
 5. Създаване на уникална страница за контакт;
 6. Създаване на уникална страница на галерията (не каталог);
 7. Избиране на правилните медийни файлове за плъзгач или основна секция;
 8. Поставяне на информация на тези страници (до 12 страници с формат А4 (не таблици), написани в размер 12 и / или до 12 мултимедийни файла (снимки (.jpeg, .jpg, .png, .gif) и видеоклипове ( youtube)));
 9. Качване на логото (.jpeg, .jpg, .png, .gif);
 10. Качване на favicon;
 11. Избиране на шрифт на текста;
 12. Отзивчивост на уебсайта;
 13. Интегриране на Google map;
 14. Интегриране на страници в социалната мрежа (до 5);
 15. Интегриране на формуляр за контакт (3 различни типа, до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирма, телефонен номер, имейл, тема, текст и др.).
 16. Дизайнът на уебсайта не включва писане или редактиране на текстове на уебсайта, както и редактиране на медийни файлове.
 17. Дизайнът на уебсайта се изработва в рамките на 25 – 30 работни дни след попълване на формуляра за информация за проекта.

Дизайн на онлайн магазин

Услугата за дизайн на онлайн магазин е ориентирана да създаде напълно функционален, цялостен и модерен онлайн магазин за клиента, базиран на WooCommerce.

Дизайнът на онлайн магазина включва следните функции:

Инсталиране и настройка на WordPress, рамка за дизайн и. WooCommerce;

 1. Създаване на напълно функционален, елегантен и отзивчив онлайн магазин, който е съвместим с най-новите световни тенденции в дизайна;
 2. Създаване на до 10 информационни страници;
 3. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;
 4. Създаване на уникални вътрешни страници;
 5. Създаване на уникална страница за контакт;
 6. Създаване на уникална страница на галерията (не каталог);
 7. Поставяне на информация на тези страници (до 10 страници А4 текст, написан в 12 размер и / или до 10 медийни файла);
 8. Създаване на до 5 категории продукти;
 9. Избиране на подходящия носител за плъзгач или първа секция;
 10. Добавяне на до 16 продукта (до 5 снимки на продукт);
 11. Добавяне на функция количка;
 12. Добавяне на страница за напускане;
 13. Добавяне на платежен шлюз, напълно съвместим (наличен безплатен плъгин) с WooCommerce;
 14. Качване на логото;
 15. Качване на фавикона;
 16. Избиране на шрифт на текста;
 17. Отзивчивост на онлайн магазина;
 18. Интегриране на Google map;
 19. Интеграция на страници в социалната мрежа (до 5);
 20. Интегриране на формуляр за контакт ((3 различни типа до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирма, телефонен номер, имейл, тема, текст и др.);
 21. Дизайнът на уебсайта не включва писане или редактиране на текстове на уебсайта, както и редактиране на медийни файлове.
 22. Дизайнът на уебсайта се изработва в рамките на 25 – 30 работни дни след попълване на формуляра за информация за проекта.

 

Клиентът трябва да предостави всички данни за вход и информация, необходима за интегриране на шлюза за плащане. Ако клиентът не предостави тази информация с формуляр за информация за проекта или в рамките на 15 работни дни, Wacademy завършва услугата за дизайн на онлайн магазин без интеграция на шлюз за плащане.

Допълнителни услуги

Ако клиентите трябва да добавят повече информация, например – добавете още страници, медийни файлове, качете текстове, закупете повече корекции. В такъв случай ръководителят на проекта (заедно с дизайнера или разработчика) трябва да изчисли времето и да предостави цена на база почасова ставка.

1 час за проектиране = 30 eur.

1 час за програмиране = 50 eur.

Ако клиентът се нуждае от допълнителни плъгини или услуги, например – интеграция на чат на живо, допълнителна интеграция на език и др. Тези цени можете да намерите в таблица с цени.